Inloggen

Lorentzschool

preview
Nieuwsbrief 19
Agenda

Nieuwsbrief 19 donderdag 30 juni 2022.

De volgende nieuwsbrief verschijnt donderdag 1 september 2022.

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 31 augustus 2022. 

 

Vrijdag 1 juli: slotfeest - alle groepen. 

Vrijdag 8 juli: 12.30 - alle groepen vrij.

 

Maandag 11 juli t/m vrijdag 19 augustus: zomervakantie. 

Beste ouders, verzorgers,

Hierbij schrijf ik mijn laatste bijdrage voor de nieuwsbrief. Van mijn kant volgt nog een afscheidsbrief.

 

Deze bijdrage wil ik vooral richten op het afgelopen jaar, met kijkjes naar de toekomst.

 

Dit schooljaar startten we tot en met maart met de naweeen van corona. Leraren waren vaak en langdurig afwezig door corona, we werkten met veel invallers en kwamen als school niet in een goede kadans. Tussen de herfstvakantie en het nieuwe jaar bestond de directie uit twee personen, dat bleek te weinig. Met de komst van Hans de Looze als interim adjunct directeur kwamen we na de jaarwisseling goed op gang voor de school als geheel.

Voor de komende jaren ligt er een stevig programma om de school weer een stap verder te brengen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het vernieuwen van instructievormen, afspraken maken over gedrag en kiezen van een nieuwe rekenmethode. Studiedagen zijn gepland, afspraken met extern deskundigen zijn gemaakt.

 

Vanzelfsprekend hebben we voor de leerlingen het jaar zo normaal mogelijk laten verlopen. Het bleek achteraf een goede keuze om de kerstfestiviteiten naar voren te halen. Die verliepen normaal tot de laatste schoolweek. In de week voor kerst ging de school dicht.

 

Nog steeds verloopt niet alles "normaal" en hopelijk volgend jaar steeds meer. Voor de jaarwisseling zal de directie t.a.v. het slotfeest moeten besluiten hoe ze dat in 2023 wil organiseren. Terug naar vroeger als een gezamenlijk feest met ouders of onder schooltijd. Bij zo'n feest en ook andere activiteiten is voor de school belangrijk of zij kan rekenen op voldoende ouderhulp. Daarmee ligt er een uitdaging voor personeel en ouders.

 

Veel is gelukkig wel normaal verlopen. Onze prachtige bibliotheek was dagelijks toegankelijk, vooral dankzij alle ouders die hieraan een bijdrage leveren. Bijna alle bijzondere activiteiten gingen gewoon door, haast als vanouds!

 

Maar vooral het dagelijkse onderwijs, dag in, dag uit. En ongemerkt groeiden de kinderen, leerden veel bij, werden groter en zijn nu toe aan een volgend schooljaar.

We hopen dat de kinderen en ook u terugkijken op een fijn schooljaar. 

 

Ik wens u en uw kinderen alvast een hele fraaie zomervakantie. En vakantie om te rusten, energie op te doen, te genieten de eigen en of van nieuwe omgevingen. Na de zomervakantie zullen de leraren de kinderen ontvangen voor weer een nieuw schooljaar. 

 

Mede namens het team,

 

John van Bezouw

 

 

 

 

 

 

Slotfeest
Dit jaar is ons slotfeest op vrijdag 1 juli.
Het is een feestelijke afsluiting van het schooljaar en vindt plaats onder schooltijd.
Op het schoolplein komen springkussens voor de groepen 1 t/m 4 en voor de groepen 5 t/m 8 is er een stormbaan. 
Er is een frietkraam en alle groepen krijgen een dansworkshop van K'dans.
Kortom een dag vol gezelligheid!
 
Deze dag kunnen we niet organiseren zonder ouderhulp.
Daarom vragen we per klas meerdere ouders die een half uur willen helpen begeleiden bij de springkussens en de stormbanen.
U krijgt hierover een bericht vanuit de leerkracht van uw kind.
 
Kinderen die geen patat lusten of mogen nemen hun eigen lunch mee.
 
Voor en na schooltijd mogen kinderen niet op de springkussens/stormbanen!!!
Personeel

Pensioen en vroegpensioen


In nieuwsbrief 35 informeerden wij u over het vertrek van personeelsleden. Volgende
week zijn de laatste week op school: Florine Lutjes, Marleen Valk, Marjan Driessen,

Marianne van Hespen, John van Bezouw

 

We bedanken hen voor hun inzet voor de school en de kinderen en wensen hen veel
succes en een goede toekomst. Een enkele leraar zal na het (vroeg)pensioen komen
invallen.


Verhuizing
Annemieke Meefout. Dank voor al je gymlessen en veel succes in je nieuwe
woonomgeving!

 

Nieuw

Floor Vis komt bij ons werken als onderwijsassistent. Zij gaat zich richten op de groepen 3
en 4. Floor gaat daarnaast studeren aan de Pabo en is vastbesloten leraar
basisonderwijs te worden

 

Ria van de Craats is onze nieuwe remedial teacher taal. Zij gaat ook
de dyslexietrajecten begeleiden. Ria heeft een rijke ervaring als remedial teacher en
is gespecialiseerd op het gebied van taal-lezen.

 

Ivo Smit is onze nieuwe gymleraar naast juffrouw Charlotte. Ivo werkt ook op een andere school binnen ons bestuur en neemt veel ervaring mee.


We wensen allen veel succes binnen hun nieuwe werk op de Lorentzschool!

 

En terug na verlof!
Juffrouw Deborah start weer met werken in groep 3 na een lange periode van verlof.
Veel succes!

Berichten in de zomervakantie

Vanaf 9 juli is de school gesloten. Mogelijk hebt u in de zomervakantie een zeer
dringend bericht voor school. U kunt dit verzenden via info@lorentzschool.nl. Wij
lezen berichten in deze mailbox twee maal per week. Op een zeer dringend bericht
reageren wij. Dit zijn meestal familieberichten.

 

Vanaf 1 augustus is Marcel Blaauw de directeur van de Lorentzschool. Hij zal
mailberichten via de directie mailbox binnen SchouderCom uiterlijk vanaf de eerste
schoolweek beantwoorden.

Schoolbibliotheek zoekt vrijwilligers

Beste ouders en verzorgers,


Omdat een aantal biebouders hun jongste kind als schoolverlater gaat uitzwaaien deze zomer, heeft de schoolbibliotheek nieuwe vrijwilligers nodig. Het gaat om maandag, van 8:45-9:45 uur. Mocht u op maandag structureel elke week willen bijspringen, reageer dan, met een mailtje naar de bieb-coördinator-mailbox via SchouderCom.

 

Met vriendelijke groeten,

De bibliotheekcoordinatoren

Corona: stand van zaken

Afgelopen week is weer een leraar besmet met corona. Ook verschillende kinderen
zijn besmet. We merken nog geen versnelde toename.


De regels voor kinderen (en volwassenen) bij een positieve corona-test zijn als volgt:
- De dag van signaleren van een besmetting wordt dag 0 genoemd.
- Daarna blijft een kind 5 dagen binnen.
- Heeft het de vijfde dag géén klachten, dan mag het de dag erna naar school /
naar buiten.
- Deze regels zullen ook gelden na de zomervakantie.

 

Hebt u verkoudheidsverschijnselen? Neem altijd een zelftest af.

Doe dat ook voor uw kind. Na een positieve zelftest is een test

bij de GGD niet nodig! Een zelftest is voldoende betrouwbaar.

 

MR
Op maandag 13 juni kwam de MR voor de zesde en laatste keer dit jaar bij elkaar voor een Overlegvergadering met de directeur. Er is stilgestaan bij de evaluatie van het MR-jaar. De input hiervan wordt meegenomen voor de MR voor het volgende schooljaar. Met John is gesproken over de begroting van het Nationale Programma Onderwijs (ook wel: de NPO-middelen), wat de school gebruikt voor het herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Daarnaast is gesproken over het Werkverdelingsplan, waarin staat hoe alle werkzaamheden binnen een school worden verdeeld over de beschikbare uren van het personeel. Een voorstel hierover is recent voorgelegd aan het team; momenteel buigt de personeelsgeleding van de MR zich hierover. Tot slot is gesproken over het zgn. Schoolondersteuningsprofiel en het Jaarplan 2022-2023, waarover de MR recent een advies aan de directeur heeft uitgebracht.
 
Voor de directeur was dit de laatste Overlegvergadering. Namens de MR bedankte de voorzitter hem voor de prettige samenwerking van de afgelopen jaren en wenste hem veel plezier toe in zijn pensioentijd. Daarnaast was het de laatste Overlegvergadering van een aantal MR-leden: Christine Weisfelt (personeelsgeleding), Jeroen Schrama en Dirk-Jan Wemmer (beiden oudergeleding) stoppen met het einde van dit schooljaar. Ook zij werden bedankt voor hun tijd in en bijdrage aan de MR.
 
Vanaf volgend jaar zal de MR bestaan uit 6 ouders en 6 personeelsleden. Voor de ontstane vacature in de oudergeleding zijn wij verheugd te melden dat Meehea Park per aankomend schooljaar de MR zal versterken. Voor de vacatures in de personeelsgeleding wordt momenteel naar versterking gezocht!
 
De MR wenst u en uw dierbaren een hele fijne zomervakantie toe, tot volgend schooljaar!
 
Ouderraad

Beste ouders,

 

Donderdag 23 juni vond de laatste OR-vergadering van dit schooljaar plaats. Een heel bijzondere vergadering, want de leerlingenraad was aanwezig en zij hebben een nieuw goed doel voor de komende 3 jaar gekozen!

 

6 goede doelen aangedragen

Binnen de deadline hadden 5 ouders in totaal 6 goede doelen aangedragen:

1. Lilianefonds - Versterking van kinderen en jongeren met een handicap in India

2. Edukans - Milieubewuste kinderen in Malawi

3. Stichting Betterlife4kids - vluchtelingenkinderen in Afghanistan (hulp) en in Nederland (integratie)

4. Stichting Muziek voor Kinderen – muziekles voor arme kinderen in Oeganda en Colombia

5. Stichting Niketan - Stories for inclusion; kinderboeken over gehandicapte kinderen (Bangladesh en Ghana)

6. Stichting Jeugdzorg - Casa Cuna; kinderopvang en naschoolse opvang op Curaçao

 

Voorselectie

Allemaal mooie doelen. Na een voorselectie door de ouderraad en de charitatieve commissie bleven de 3 laatstgenoemde goede doelen over. Zij staken er bovenuit omdat de projecten concreter waren. Het was vooral duidelijker waar het geld van de Lorentzschool naar toe zou gaan.

 

Presentaties

De ouders en vertegenwoordigers van die goede doelen hebben zich op 23 juni gepresenteerd. Alledrie op een eigen en inspirerende wijze. Binnen 2 minuten stonden we met zijn allen te zingen.

 

Inline image

 

Keuze nieuwe goede doel

De leerlingenraad had de belangrijke en moeilijke taak om na de presentaties een keuze te maken. Dat hebben ze na zorgvuldig overleg gedaan. Het nieuwe goede doel is: 

Stichting Muziek voor Kinderen

Deze stichting verzorgt muziekles voor arme kinderen in Oeganda en Colombia. Voor meer plezier en zelfvertrouwen. Dat laatste sprak de leerlingenraad erg aan. 

Het geld gaat naar meer instrumenten, meer muziekles en ook (bij)scholing voor de huidige en nieuwe docenten.

In een van de volgende Nieuwsbrieven zal het nieuwe goede doel zich verder voorstellen.

 

Actief worden in de OR?

De ouderraad is op zoek naar nieuwe aanwas. Wil je meepraten over een veilige, prettige en leerzame omgeving voor de kinderen op de Lorentzschool, meld je aan via de ouderraad-mailbox of kom naar de volgende ouderraadvergadering in september. 

zeven meest gestelde vragen van werkgevers, monica ten hoove, cijfers en centen, budgetcoach, www.cijfersencenten.nl

 

Meer informatie, een signaal of vraag aan de OR?

Ouders kunnen altijd een vraag of signaal sturen naar de Ouderraad-mailbox via Schoudercom. Of spreek een van ons aan op het schoolplein.

 

Kijk voor meer informatie op de OR-pagina op SchouderCom, onder Documenten. Hier staan o.a. de vergaderdata, agenda’s en verslagen van de ouderraadvergaderingen. 

 

Hartelijke groeten van de OR,

Jessica Diez Canseco (kinderen in 4D en 8C), Yvonne Jansen (kind in 7D), Leonard van Avesaath (kind in 5A), Ivana Tunjic (kind in groep 4C), Iemke Hungerink (kinderen in groep wit en 4B) en Gesineke Veerman (kind in groep 7B)

Terugblik OR/MR thema-avond bewegend leren

Op 14 juni vond de thema-avond van de Ouderraad en Medezeggenschapsraad plaats over bewegend leren. Het was een geslaagde avond voor de ouders en leerkrachten die er waren.

Jean-Paul de Beer van Springlab liet inspirerend zien hoe je digitale middelen kunt inzetten voor bewegend leren. De leerkracht van de Lorentzschool Desiree den Ouden gaf heel veel praktische tips en liet mooie filmpjes zien over het implementeren van bewegend leren op de Lorentzschool.

Beide sprekers hebben zeer gevarieerde en interactieve oefeningen aan het publiek aangeboden. Hierbij de link naar de presentatie van Jean-Paul de Beer:

https://docs.google.com/presentation/d/1ooFRuc83HvDpwjz45vTaksQkStWDeCW_9sKFimctSV4/edit?usp=sharing

 

Gevonden voorwerpen

Op 4 en 5 juli kunt u zoeken naar gevonden voorwerpen bij de hoofdingang. In de
loop van die week via de conciërges. Daarna gaan de overgebleven spullen naar een
goed doel.
Bent u een sleutel kwijt? Zoek altijd bij de hoofdingang op de speciale
verzamelplaats bij de gevonden voorwerpen.

Contract zonnepanelen

Op 30 juni tekende PROO voor de Lorentzschool samen met Zon op Leiden een
contract voor de plaatsing van zonnepanelen op het dak van de school. We worden
geen eigenaar, maar kunnen dat in de toekomst wel worden tegen gunstige
voorwaarden. Zon op Leiden werkt met certificaten.

Over de mogelijkheid om certificaten te kopen volgt later bericht.

Vanzelfsprekend vormen de panelen ook een mogelijkheid voor
aanschouwelijke lessen over duurzame energie voor de school! 

Tevredenheidspeilingen

De tevredenheidspeilingen zijn afgerond. Na de zomervakantie volgt een
terugkoppeling aan de ouders. De volgende cijfers kunnen we laten zien:

 

Inline image

We danken betrokken ouders voor hun deelname!

Technolab

Een te gekke zomervakantie met Technolab! Jij komt toch ook? 

Heb je het al gehoord? Technolab organiseert deze zomervakantie weer Vakantielab!

Je kan je aanmelden voor onze projectweken of voor een losse workshop.

 

Projectweken: Uitvindersweek, Groene Superhelden week of Hackerspace?

Kies je voor de projectweek? Dan ben je in de week van jouw keuze vier ochtenden bij Technolab en kruip je in de huid van een Uitvinder, Groene Held of een Hacker. Je gaat lekker aan de slag als uitvinder, bouw je eigen survival gadget en zet al je creativiteit in om je survivaltocht compleet te maken. Of trek jij je superheldenpak aan en word jij de Groen Doen superheld? Ga mee naar buiten om Leiden groener en klimaatproof te maken, maak zaadbommen, vis plastic uit de Leidse straten of wip tegels uit de straten en tuinen. Of ga jij aan de slag om het raadsel rondom een mysterieuze hacker op te lossen? Stap in de schoenen van een detective en leer verschillende programmeer skills. Onderzoek het en doe mee!

Workshops
Past een projectweek niet in je planning? Dan kan je ook kiezen voor de middag workshops à la carte! Welk menu stel jij hiermee samen? Je kan kiezen uit wel zeven verschillende workshops. Zie de websitepagina voor alle workshops!

Deze VakantieLab een special: PeuterLab!
Samen met je papa en mama kan jij gaan ontdekken en verwonderen. Kan jij onder andere uit een doolhof komen terwijl je zintuigen gefopt worden, vierkante bellen blazen, en daarna nog de allerhoogste magneettoren bouwen en nog veel meer?

Kom jij ook uitvinden, groen doen of programmeren bij Technolab deze zomer? Voor meer info en inschrijven check onze website 

https://www.technolableiden.nl/vakantielab/

 

 
 

Van Vollenhovenkade 17   

2313GG  Leiden 

Tel: 071-5141777