Inloggen

Lorentzschool

preview
Nieuwsbrief 4
Agenda

Nieuwsbrief 4 donderdag 13 oktober 2022.

De volgende nieuwsbrief verschijnt donderdag 3 november 2022.

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 2 november 2022. 

 

Maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober: Herfstvakantie.

 

Maandag 17 oktober volgt de nieuwsbrief in het Engels.

Verdeling ondersteuning in de school

Binnen het basisonderwijs zijn de groepsleerkrachten de medewerkers waar de kinderen en u het meeste contact mee hebben. Naast groepsleerkrachten zijn er echter nog meer functies en taken die binnen onze school worden ingevuld. Deze zijn te verdelen in vier groepen:

- Managementfuncties

Onze school wordt geleid door een directeur en twee adjunct-directeuren.

Marcel Blaauw – directeur

Hans Nijssen – adjunct-directeur

Hans de Looze – adjunct-directeur

 

- Vakleerkrachten

Er zijn twee vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs: Charlotte Martijn en Ivo Smits.

 

- Onderwijsondersteunende functies

Dit zijn onze conciërges, de gebouwbeheerder, de administratieve ondersteuner en de ICT’ers.

Harry Hoogendijk (conciërge)

Hafiza Yigit (conciërge)

Jurgen Dickhof (beheerder)

Karin Jongeneel (administratie)

Hendrik Teerink (ICT)

Michiel Abspoel (ICT)

 

- Leerkrachten met een taak binnen de zorgstructuur van de school

 

Intern begeleiders

Er zijn drie intern begeleiders.

Intern begeleider 1-4: Christine Weisfelt

Intern begeleider 5: Tom Middelweerd

Intern begeleider 6-8: Marijke Hubers

 

De intern begeleiders zijn verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en hebben coördinerende en begeleidende taken. Ze helpen leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen en voeren gesprekken met ouders en leerkracht over het kind. Vaak is het zo dat de leerkracht een hulpvraag heeft, dan gaat de intern begeleider dit onderzoeken en kijken wat een passende oplossing is. De intern begeleider houdt zich ook bezig met opstellen van handelingsplannen en helpt leerkrachten bij het op orde houden van het leerlingvolgsysteem. Soms is de intern begeleider coach, dan helpt hij/zij leerkrachten met het klassenmanagement of didactisch en pedagogisch handelen.

Ondersteuners in de groepen

Een aantal medewerkers heeft, naast hun werk als groepsleerkracht, nog een taak als ondersteuner. Deze leerkrachten hebben bijvoorbeeld een dag per week om voor een bepaalde groep of een compleet leerjaar extra ondersteuning te bieden in groep(en) waar dat nodig is. In samenspraak met de intern begeleiders wordt bekeken waar deze ondersteuners het beste ingezet kunnen worden.

Leerkracht Plusgroep

Voor leerlingen die (mogelijk) behoefte hebben aan extra uitdaging is er een plusklas. Op basis van observaties en in overleg met de specialist begaafdheid wordt afgesproken of een leerling deelneemt aan de plusklas. Leerlingen krijgen binnen de plusklas wekelijks een uur uitleg over het verrijkingswerk dat ze in de klas maken of ze werken aan ‘smartgames’ of projecten. Cindy Ginjaar verzorgt de lessen voor deze groep.

Leerkracht NT2

Onze NT2 leerkracht Petra Willems ondersteunt kinderen die het Nederlands niet als moedertaal spreken. Dit zijn bijvoorbeeld kinderen van expats of nieuwkomers.

 

Remedial Teachers

Remedial teaching is extra uitleg en ondersteuning aan kinderen die leermoeilijkheden hebben. Het doel van remedial teaching is om in een korte periode (gemiddeld acht weken) leerachterstanden te verhelpen of te voorkomen. Onze remedial teachers zijn Ria van de Craats en Ton Middelweerd.

De remedial teacher voert grondige didactische analyses uit om te bepalen met welke problemen een kind te kampen heeft en hoe deze het beste aangepakt worden. Er wordt een begeleidingsplan opgesteld en ouders worden hiervan op de hoogte gebracht. Daarna gaat de remedial teacher aan de slag met het kind om te problemen te verhelpen, zodat het beter kan functioneren in de klas. Remedial teachers gaan op zoek naar langdurige oplossingen voor leerproblemen; bijvoorbeeld door kinderen te helpen bij hun aanpakgedrag of strategieën aan te leren. Het kan ook voorkomen dat er een vermoeden is va een groter, onderliggend probleem. Doorverwijzing naar specialistische hulp behoort dan ook tot de mogelijkheden.

De intern begeleider herhaalt niet alleen de leerstof uit de klas met het kind, maar gebruikt ook specifiek materiaal dat het structurele gebrek in de kennis van het kind helpt aan te vullen. Zo hebben sommige kinderen moeite met het verwerken van abstracte leerstof en kan de extra begeleiding van een remedial teacher dit voor hen concreter maken.

 

 

We denken dat het goed is dat u op de hoogte bent van deze inzet van ons personeel. De school heeft de opdracht om de beschikbare hulp aan de juiste (groepen) kinderen te geven.

Inloopmoment kleuters

Beste ouders van de kleuterbouw,

 

Vanaf dinsdag 18 oktober mogen ouders 's ochtends mee naar binnen met de kinderen. Om aan te sluiten bij de rest van de school zal dit ook in een roulerend rooster zijn.

 

Dinsdag - Wit, Blauw en Paars

Donderdag - Groen, Roze en Geel

Vrijdag - Gouden en Oranje

Na de kerstvakantie draaien de dagen door.

 

Wanneer de klas van uw kind aan de beurt is voor het inloop moment, mag u via de zijingangen of hoofdingang naar de klas lopen. De leerkracht ontvangt kinderen die alleen naar binnenkomen via het raam van de klas. We vragen u tijdens de inloopmomenten uw kind zoveel mogelijk zelf te laten doen. De kinderen kunnen zelf hun jas, tas en tussendoortje opruimen. Binnen in de klas is het leuk om even te kijken naar wat er in de klas is gedaan. Om 8.45 starten de lessen en vragen we de kinderen om in de kring te komen zitten. Het afscheid vindt daarom vóór 8.45 uur plaats. Probeer het afscheid kort te houden. Ouders vertrekken via het raam in de klas. 's Middags verandert er niks aan het ophaalmoment.

Wisseling inloopmoment groepen 3-8.

Na de herfstvakantie vindt er een wisseling plaats voor de inloopmomenten voor de groepen 3 t/m 8.

 

De nieuwe inloopmomenten na de herfstvakantie zijn op:

Groepen 3A, 4A, 5A, 6A, 7A en 8A : dinsdagochtend.

Groepen 3B, 4B, 5B, 6B, 7B en 8B: donderdagochtend.

Groepen 3C, 4C, 5C, 6C, 7C en 8C: vrijdagochtend.

Groepen 3D, 4D, 5D, 7D en 8D: maandagochtend.

 

 

Gevonden voorwerpen

Op donderdag 20 oktober maken wij de bak met gevonden voorwerpen weer leeg. 

Verder attenderen we u nogmaals op verloren sleutels. Gevonden sleutels hangen aan een plankje bij de hoofdingang. Kom gerust even kijken.

Bespreken van problemen op school

Wij hopen dat uw kind met veel plezier en gelukkig naar school gaat. Indien er echter met uw kind problemen zijn, dan is het natuurlijk het beste wanneer dat ook op school met de leerkracht besproken kan worden.
Op het moment dat u er met de leerkracht niet uitkomt of als er iets ernstigs aan de hand is, kunt u als ouder(s), naast de directie, ook contact opnemen met de contactpersonen:
juf Petra (NT-2)
juf Mandy (4A)
meester Mario (8B)
Wij stellen ons via de poster verder aan u voor, zie de bijlage. Deze hangt ook in de school en is speciaal bedoeld voor de kinderen. Zij herkennen ons op die manier. Maar dat geldt ook voor u.
Wij zijn er namelijk voor zowel leerlingen, ouders, als personeel. U kunt ons om hulp vragen als u een (in)formele klacht hebt en deze met de school wilt oplossen. De contactpersoon begeleidt, wijst de weg en kan adviseren.
U kunt met ons een afspraak maken door ons te benaderen of contact met ons op te nemen via SchouderCom.

Met vriendelijke groet,

De contactpersonen

 

contact

 

 

 

 

 

 

 

 

Spaar mee voor de schoolbieb bij Bruna

bruna

Van Vollenhovenkade 17   

2313GG  Leiden 

Tel: 071-5141777