Inloggen

Lorentzschool

preview
Nieuwsbrief 19
Agenda

Nieuwbrief 19 donderdag 15 juli  2021.

De volgende nieuwsbrief verschijnt donderdag 9 september 2021.

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 8 september 2021. 

 

Maandag 30 augustus: eerste schooldag 2021-2022.

Beste ouders en verzorgers,

Wederom sluiten we een bijzonder schooljaar af. We hebben ons flink aan de omstandigheden moeten aanpassen. Dat is veelal goed gelukt. Voor de kinderen hebben we activiteiten zo veel mogelijk gewoon laten doorgaan. Alle bijzondere activiteiten gaven ook veel plezier.

 

Vanzelfsprekend stond het dagelijkse onderwijs voorop. Alle kinderen zijn weer een jaar verder in hun ontwikkeling. Leraren waren druk bezig met de voorbereiding van het onderwijs, administratieve verwerking en zo goed als mogelijk met de contacten met u als ouder. Daarnaast ging de nodige tijd op aan onderlinge afstemming van het onderwijs en kennis nemen van nieuwe ontwikkelingen. We pasten deze vaak meteen toe of vanaf komend schooljaar.

 

De kleutergroepen gaan weer werken met een moderne werkwijze om de ontwikkeling van de kleuters te volgen. De leraren van de groepen 3 werkten voor het tweede jaar met Lijn3. Fijn is dat dit via betere resultaten zichtbaar werd. Via de komst van de SpaceBuzz (voor een virtuele ruimtereis groepen 7), de deelname aan lessen bij Technolab en de opening van Waterland bij Boerhave (een groep 6) gaven we stapsgewijs weer meer inhoud aan wetenschap en techniek.

 

Voor de groepen 8 waren er de leuke tradities zoals de musicals, Ot en Sien en afscheid nemen via het schoolplein met alle leerlingen en leraren van de school erbij. Eerst vakantie en dan starten op je nieuwe school, veel succes daarmee.

 

De oudste kleuters worden vandaag als vanouds uitgeleid, zijn nu kleuter af en starten na de zomervakantie in groep 3.

 

De sluiting van de scholen aanvang 2021 stelde u en ons voor de nodige vragen. Maar was die sluiting zo noodzakelijk? Ik vraag het me af. De impact was groot.

Velen van u bezochten de school voor gesprekken of er waren gesprekken via de digitale weg. Zo bezien lijkt er dan weinig aan de hand. Gemis is er vanwege het ontbreken van de "kleine" contacten.

 

Dit schooljaar was zwaar wegens het overlijden van een leraar en ook twee ouders. Dit doet ook een groot beroep op het begeleiden van de kinderen die het raakt naast alle persoonlijke verdriet.

 

Covid-19 maakte enkele leraren en veel ouders ziek. Meestal kortdurend, soms lang met een grote impact thuis en op werk. Gelukkig lijkt iedereen op den duur op te knappen. Dat was een jaar geleden niet vanzelfsprekend, er was veel onbekend.

 

Ook dit jaar namen we soms afscheid van leraren die de AOW-leeftijd bereikten. Sommige van deze leraren werken door wegens tijdelijk werkzaamheden of voor vervanging. Dat zal ook komend schooljaar het geval zijn. We zijn er blij mee!

 

Verschillende kinderen verlaten de school. We wensen deze kinderen en hun ouders een fijne nieuwe school en vaak ook een nieuwe woonomgeving.

 

Enkele leraren nemen afscheid wegens een volgende stap in hun loopbaan of de voorbereiding erop.

 

Voor de komende periode wens ik u samen met uw kinderen een fijne tijd, thuis of elders.

Fijne vakantie en tot in het nieuwe schooljaar!

 

 

Namens het team,

John van Bezouw

Onze bereikbaarheid tijdens de zomervakantie

Voor spoedeisende zaken kunt u ons per email bereiken in de zomervakantie. Wij gebruiken daarvoor info@lorentzschool.nl

Wij lezen de berichten op woensdag en op zondag.

Personeel

Vertrekkende leraren

Juffrouw Vivian Hoying, onderwijsassistent, gaat werken op haar stageschool buiten Leiden. We wensen haar veel succes! Mogelijk zien we Vivian in de toekomst terug op de Lorentz.

 

Juffrouw Maud van Steen stopt met werken op de Lorentzschool. Graag gaat zij aan de slag met werk dat aansluit op haar opleiding. Ze gaat zich daar nu op concentreren. We wensen Maud veel succes.

 

Eerder stoppen

Juffrouw Deborah moet eerder stoppen met werken wegens coronaregels rondom zwangerschap. Tot de herfstvakantie verricht ze andere werkzaamheden op school.

 

Groepsbezetting en veranderingen

Wegens het vertrek van juffrouw Maud is er een verandering in groep 3C. Op maandag en dinsdag zal juffrouw Ineke Keuning werken in 3C naast juffrouw Yvonne.

 

Eveneens wegens het vertrek van juffrouw Maud zal juffrouw Ineke op de donderdagen werken naast juffrouw Caroline in groep 4A. Op de vrijdagen zal juffrouw Ineke werken als juffrouw Caroline vrij heeft wegens BAPO.

 

Wegens eerder stoppen met werken van juffrouw Deborah in groep 3B zal juffrouw Cindy werken op maandag, dinsdag en vrijdag en juffrouw Hanneke op woensdag en donderdag. Na de herfstvakantie veranderen deze dagen. Ouders krijgen tegen die tijd bericht.

 

In groep 6B zal meester Michiel voorlopig op de vrijdagen werken. Juffrouw Sharon op maandag tot en met donderdag.

 

Terug voor de klas

De volgende leraren starten na een periode van afwezigheid wegens ziekte of genezing na de zomervakantie weer helemaal:

- juffrouw Mandy, groep 4D

- juffrouw Marjan groep 5B

- juffrouw Mignon, groep 7D

We wensen hen veel succes!

 

Pensioen

Meester Holger T. bereikte enkele maanden geleden de AOW leeftijd. Hij werkte door tot einde schooljaar. Hij zal nog taken op school blijven doen, maar niet meer als leraar voor de klas. We danken hem voor al zijn inzet tot op heden!

Personele situatie Lorentzschool

De landelijke personele situatie in het basisonderwijs is inmiddels slecht geworden. Wij voelen dat ook. Door de personele veranderingen hebben we hard moeten werken aan oplossingen om alle groepen bezet te krijgen. Die vonden we op de valreep.

 

Het aantal vervangers is sterk verminderd.

Om deze reden zoeken we hard naar nieuwe vervangers.

Wilt u af en toe vervangen?

Mogelijk zijn er ouders die af en toe een dag willen invallen.

Hebt u de mogelijkheid, interesse, een Pabo diploma of daarvoor bijna afgestudeerd?

U kunt dan via Schoudercom een berichtje sturen aan de directie.

We laten altijd van ons horen

Corona: stand van zaken

Een van de groepen was in quarantaine aan het einde van het schooljaar. Dit is wegens contact met een stagiaire die besmet bleek. Alle maatregelen werden genomen in nauw contact met de GGD.

In meerdere groepen speelt de besmetting van huisgenoten, dus niet de leerlingen. Deze gaan dan wel in quarantaine. De zogenaamde Deltavariant slaat hard toe.

 

Vlak voor het nieuwe schooljaar krijgt u een overzicht van corona maatregelen.

We vragen u alle basismaatregelen steeds in acht te houden, overal en altijd.

NPO-gelden

Het ministerie van onderwijs heeft veel geld beschikbaar gesteld voor de basisscholen. We noemen dit de NPO-gelden. NPO betekent "Nationaal Programma Onderwijs na corona".

 

Het team maakte een overzicht van bijzonderheden op schoolniveau ten aanzien van de ontwikkeling van de leerlingen:

- executieve vaardigheden zijn in alle groepen iets afgenomen (zoals zelfstandigheid en geconcentreerd werken)

- spellingvaardigheden zijn minder sterk gestegen.

- leesvaardigheden zijn soms minder sterk gegroeid

- schrijfvaardigheden ontwikkelen zich minder sterk

 

Verder zijn er voor de verschillende groepen aandachtspunten en voor specifieke leerlingen. De mindere groei kan zijn bij alle leerlingen. De leerlingen met lagere en hogere resultaten.

 

Alle bijzonderheden hebben tenminste voor een deel verband met de sluiting van de scholen. Die duurde lang. Binnen een periode van anderhalf jaar werden de scholen 12 weken gesloten en ze waren vele weken half open.

 

In overleg met het team en met ruggenspraak van de MR is een plan gemaakt. De volgende activiteiten volgen in de komende twee schooljaren. Mogelijk is er een uitloop naar vier schooljaren.

- twee leerjaren houden komend schooljaar een groep extra: de kleutergroepen en de nieuwe groepen 5. Binnen de kleinere groepen is meer tijd beschikbaar voor instructie.

- we willen ondersteuning binnen of buiten de groep van leraren en stagiaires om kinderen individueel of in groepjes te begeleiden. Momenteel werven we personeel.

- op verschillende gebieden krijgen we de hulp van deskundigen op het gebied van executieve functies, spelling, schrijven. Op deze manier kunnen de leraren gerichter aan de slag.

 

Voor ons is wel van belang dat we nieuw personeel krijgen voor ondersteuning. Daar zit een zwak punt. Nieuw personeel is niet eenvoudig te vinden. Wel hebben we speciaal gelet op stagiaires die zeker kunnen bijdragen aan ondersteuning en specifieke hulp. Zo nodig zoeken we vrijwilligers.

Waar nodig maken leraren afspraken met ouders over de begeleiding van hun kind.

 

Vanaf het nieuwe schooljaar volgen verschillende activiteiten stapsgewijs.

Vanzelfsprekend is al veel gebeurd. Vanaf het moment dat kinderen weer op school kwamen is door leraren gericht gewerkt aan de ontwikkeling. Met de extra middelen kunnen we dat nog sterker doen.

 

Een deel van de middelen mogen we ook inzetten om de ontwikkeling van de school sneller aan te pakken. Die ontwikkeling is achtergebleven.

Voorbeelden daarvan zijn:

- invoering van samenwerkend leren om leerlingen actiever te betrekken bij het leren;

- modernisering van het rekenonderwijs;

- een nieuwe aanpak van de sociaal emotionele ontwikkeling.

We leunen bij deze ontwikkelingen meer op externe ondersteuning.

 

Al met al gaat het om een groot aantal maatregelen over een langere periode. Over de uitwerking informeren wij u na de zomervakantie.

Sponsorloop oor de kinderen in Guatemala

Beste ouders,

 

Na de sponsorloop op 23 juni, ging de commissie het sponsorgeld opgehaald en zagen we de digitale betalingen binnen komen. Waarvoor heel veel dank, het was ontzettend prettig voor de docenten. Voorts volgde een lange avond van sorteren en tellen. Een hele grote optelsom van papieren geld, een schatting van alle munten én de tikkie betalingen…we werden er stil van. Het daadwerkelijk storten van al het geld bij de bank leverde het uiteindelijke recordbedrag voor de kinderen in Guatemala op van ….. tromgeroffel:
€ 25.879,-!!

 

Niños de Guatemala is ontzettend dankbaar en super trots op deze waanzinnige prestatie. Komende tijd gaan ze hard aan de slag om te zorgen dat we zoveel mogelijk kinderen weer opweg kunnen helpen met onderwijs thuis.

 

Geweldig, dank aan iedereen die hier aan mee gewerkt heeft! Het fimpje is hier te zien :https://youtu.be/TQjNkLI-TxU

 

De Commissie zoekt versterking voor de komende jaren!!

Zin om mee te werken aan dit evenement en (of) de Gluhwein avond?
Bel of mail dan vertellen we je er meer over. Het kost niet veel tijd en levert veel op voor het goede doel én jezelf!

Nieuws van de Medezeggenschapsraad (MR)
Beste ouders, verzorgers,
 
Ook voor de Medezeggenschapsraad nadert het einde van het schooljaar. Tijdens de laatste paar overlegvergaderingen heeft de MR met de Directeur gesproken over o.a. de Begroting van de school, Naar gelijke lesdagen, de Schoolgids en de invloed van de coronamaatregelen op het onderwijs. Daarnaast is veel aandacht gegaan naar het zgn. Nationaal Programma Onderwijs - zie hierover later meer. Tot slot heeft de MR gereflecteerd op zijn eigen functioneren (zoals jaarlijks gebruikelijk is) en vooruitgeblikt op verbeteringen van de medezeggenschap voor het volgende schooljaar.
 
Het zal u ook niet ontgaan zijn dat er verkiezingen zijn geweest voor de oudergeleding. Eerder berichtten we u al dat wij Dagmar Beudeker mogen verwelkomen als nieuw lid. Daniëlle Ames en Christine Tolenaar zijn herkozen en gaan voor een volgende termijn. Ook bij de personeelsgeleding zijn ontwikkelingen te melden. Vanaf komend schooljaar nemen ook Dineke van Daalen, Maartje de Jong en Annemieke Pels zitting in de MR. Wij zijn erg blij met alle nieuwe leden en heten hen van harte welkom!
 
De MR bedankt de vertrekkende leden voor alle tijd en inzet tijdens hun termijn. Een speciaal bedankje gaat naar vertrekkend voorzitter Mario van der Mee, die de MR de afgelopen jaren met veel enthousiasme heeft geleid, heeft gezorgd voor een goede samenwerking en nauwe afstemming met de directeur. Mario, heel erg bedankt voor alles! 
 
Rest ons tot slot om u een fijne vakantie te wensen. Blijf gezond, let op uzelf en op elkaar. Op naar een mooi volgend schooljaar!
De medezeggenschapsraad van de Lorentzschool
Het ministerie stelt geld ter beschikking aan scholen om Corona-achterstanden weg te werken en in te zetten op kwaliteitsverbetering: het Nationaal Programma Onderwijs. De MR heeft instemmingsrecht op het plan dat de school maakt voor de besteding van deze middelen. 
 
Als MR zijn we door de directie meegenomen in de zgn. Schoolscan. Dit document geeft een overzicht van de resultaten en vakgebieden waar extra aan gewerkt moet worden. Op basis hiervan heeft de directie een plan gemaakt, gebruikmakend van een soort menukaart met mogelijkheden van het ministerie. Dit plan hebben we besproken en voorzien van feedback. Er is gekeken of de aanpak ten goede komt aan de leerlingen, is gebaseerd op de schoolscan, past bij het schoolplan en of er algehele kwaliteitsverbetering van het onderwijs op de Lorentzschool wordt nagestreefd. 
 
De MR ziet dit inderdaad in grote lijnen terug. We benadrukken in ons overleg met de directie de wens van ouders om goed geïnformeerd te worden over de aanpak binnen de groepen. Na de zomer volgt een concrete uitwerking van het plan.
Bericht van de Ouderraad (OR)

Beste ouders, in dit bericht  een terugkoppeling van de OR-vergadering van 5 juli. 

 

Nationaal Programma Onderwijs - aanpak leervertraging door corona

Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap geeft alle scholen geld om de leervertraging door corona aan te pakken. John vertelde over de maatregelen die de Lorentzschool gaat nemen. Zie het bericht hierover in deze Nieuwsbrief. Als je als ouder nog suggesties hebt, dan kun je dat doorgeven aan de OR en zorgen wij ervoor dat het bij de MR komt. 

 

Een goed idee bedenken - René van Maarsseveen

 

Evaluatie nieuwe werkwijze OR 

We gaan definitief door met nieuwe werkwijze van de OR: een dagelijks bestuur met een vaste kern van OR-leden. In het volgend schooljaar zullen we werkwijze beschrijven en bekijken hoe we dit statutair vastleggen.

 

Rondje OR-commissies

We hebben de activiteiten van de OR-commissies doorgenomen. De sponsorloop was een succes. Op 5 juli was al een mooi bedrag binnen. De biebcommissie kan nog steeds nieuwe bieb-ouders gebruiken. De werkgroep inclusiviteit is van plan om tijdens de kennismakingsavond voor ouders van de kleutergroepen een praktische hand out uit te reiken over de communicatie op school. Enkele OR-leden gaan deelnemen aan de inrichtingscommissie verkeersveiligheid en schoolplein.

 

Meer informatie, een signaal of vraag aan de OR?

Ouders kunnen altijd een vraag of signaal sturen naar de Ouderraad-mailbox via Schoudercom. Of spreek een van ons aan op het schoolplein.

 

Zeven meest gestelde vragen van werkgevers

 

Kijk voor meer informatie op de OR-pagina op SchouderCom, onder Documenten. Hier staan o.a. de vergaderdata, agenda’s en verslagen van de ouderraadvergaderingen. 

 

In de nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar zullen we de vergaderdata voor 2021-2022 plaatsen. 

 

Hartelijke groeten van de OR,

Jessica Diez Canseco (kinderen in 3D en 7C), Yvonne Jansen (kind in 6D), Leonard van Avesaath (kind in 4A), Sief van Geloven (kinderen in Blauw, 5B en 6A), Ivana Tunjic (kind in groep 3C), Iemke Hungerink (kinderen in groep wit en 3B), Karima El mestari (kinderen in groep roze en paars) en Gesineke Veerman (kind in groep 6B).

Stichting Jeugddorp Leiden

Stichting Jeugddorp Leiden is een vrijwilligersorganisatie die kinderen
tussen de 6 en 12 jaar oud een leuke zomervakantie wil geven. Dit gaat
om alle kinderen in Leiden en omgeving. We zijn oorspronkelijk voor de
kinderen die het minder breed hebben thuis maar elk kind is welkom en
ook gelijk aan elkaar. In de middelste twee weken van de zomervakantie
(dit jaar van 2 t/m 13 augustus) verzorgen wij activiteiten en
workshops. Op onze website, www.jeugddorpleiden.nl kunt u meer
informatie vinden over onze organisatie.

logo

Percussionschool Sans Metre gratis proefles
Dag ouders en kinderen!

Percussieschool Sans Metre organiseert in de week van 6 t/m 10 september gratis proeflessen in vooral Afrikaanse percussie.
De docent, Arno Willekes, studeerde Culturele Antropologie in Leiden en bekwaamde zich bij befaamde percussiemeesters.
Heb je ook zin om samen met andere kinderen te trommelen op een echte djembé of doundoun?
Geef je op!
 
Via email: sansmetre@hotmail.com

Voor meer info en achtergronden kijk op mijn facebook pagina: 
https://www.facebook.com/PercussionschoolSansMetre/
 
 
Trommelgroet,

Arno Willekes

PS. Op donderdag 15 juli geef ik een lunchpauze djembé demo op de Lorentzschool. 
SAMEN SPELEN OP DE BOERDERIJ.
Op 20 juli en 24 augustus zijn er nog een paar plekjes vrij voor kinderen (vanaf groep 5) die graag een keer willen spelen op een echte boerderij. Voorwaarde is dat je een vriendje of vriendinnetje meeneemt dat nog nooit op een boerderij is geweest. Je wordt samen ontvangen door de boer en  je mag misschien een klusje doen. Daarna mag je vrij spelen. We werken met twee kleinschalige/biologische boerenbedrijven in de omgeving van Leiden.
Het is al bijna vol, dus wees er snel bij!
Meer info en opgeven bij Stichting Spelend Wijs,  spelendwijs@gesineke.nl

Van Vollenhovenkade 17   

2313GG  Leiden 

Tel: 071-5141777