Inloggen

Lorentzschool

preview
Nieuwsbrief 6
Agenda

Nieuwsbrief 6 donderdag 3 december 2020. 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 17 december 2020.

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 16 december. 

 

vrijdag 4 december 2020: Sinterklaasviering, groep 1 t/m 8 middag vrij

woensdag 16 december 2020:  groep 1/m 8 kerstontbijt

vrijdag 18 december 2020: groep 1 t/m 8 roostervrij

maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1/1 2021: kerstvakantie

Beste ouders, verzorgers,

Met wat aanpassingen was er vanochtend voor de kinderen een Sinterklaasfeest als "vanouds". De kleuters en de groepen 3 en 4 hebben Sinterklaas en Piet gezellig ontmoet. Deze keer ging dat in een zaal met veel ruimte. In de hoogste groepen werden alle gedichten voorgelezen en de prachtige surprises uitgepakt.

Vanaf maandag zijn veel groepen gehuld in kerstsfeer. De kinderen kunnen daar twee weken van genieten. Naast het leren valt er het nodige te vieren.

Inmiddels halen wij onze vertragingen steeds meer in. Zo is de schoolgids uit, ziet u verderop.

Op personeel gebied gebeurt het nodige, zoals het vertrek van juffrouw Paula en juffrouw Virgin wegens hun pensioen.

De corona regels zijn landelijk weer aangescherpt. In deze nieuwsbrief kunt u lezen over de situatie op school.

Ieder stukje in de nieuwsbrief start met een samenvatting.

 

Tenslotte wensen we u een leuke sinterklaas of pakjesavond, samen met uw kind(eren).

 

Namens het team,

John van Bezouw

Afscheid wegens pensioen

Juffrouw Paula en juffrouw Virgin gaan met pensioen. Hun pensioen begint in de kerstvakantie.

 

Na ruim 20 jaar werken op de Lorentzschool krijgt juffrouw Paula pensioen per 1 januari 2021. Ze heeft veel betekent voor Lorentzschool, zowel voor haar "eigen" kleuters als voor de gezamenlijke kleutergroepen. Haar inbreng bij bijzondere vieringen zoals Sinterklaas en het kabouterpad was groot.

Daarnaast is juffrouw Paula lange tijd vertrouwenspersoon geweest en op die manier spraken vele kinderen, ouders en leraren met haar over persoonlijke situaties.

 

Juffrouw Virgin werkte bijna 20 jaren op de Lorentzschool. Ze deed dat met vele kleutergroepen, maar draait er ook nu haar hand niet voor om om bij te springen in groepen met oudere kinderen. Daar zijn we steeds blij mee. Vele jaren heeft juffrouw Virgin zich bekommert om het "groen" van ons plein en jaarlijks ontvangt ze de ouders die helpen met snoeien.

 

Gezien de omstandigheden vieren we het afscheid van juffrouw Paula en juffrouw Virgin op een gepaste manier. Op 17 december nemen zij afscheid van het team.

Nieuwe intern begeleider bovenbouw

Marijke Hubers is onze nieuwe intern begeleider voor de groepen 6, 7 en 8. Zij start na de kerstvakantie.

 

We zijn blij u te kunnen vertellen dat wij een nieuwe intern begeleider hebben gevonden voor de bovenbouw in de persoon van Marijke Hubers. Zij is na de kerstvakantie onze intern begeleider voor de groepen 6, 7 en 8 en volgt daarmee Ad van den Brand op.

Marijke heeft jarenlange ervaring als intern begeleider op verschillende scholen.

We wensen haar vanzelfsprekend veel succes.

 

Ton Middelweerd nam vanaf de zomervakantie de interne begeleiding waar voor de groepen 6. Gerda Kamsteeg is interim intern begeleider voor de groepen 7 en 8. Haar laatste werkdag voor de interne begeleiding op onze school is dinsdag 15 december.

Begin januari dragen zij de meeste taken over aan Marijke Hubers. We danken hen voor hun inzet.

Kerstontbijt 16 december

Dit jaar is er geen kerstdiner. Wel is er een kerstontbijt op woensdag 16 december. Dit is wegens corona. De school koopt alle spullen. We gaan uit van een gezellig ontbijt voor de kinderen!

 

Corona heeft gevolgen voor het kerstdiner. We slaan dat dit jaar over in de vorm die de school gewend is. De kinderen krijgen er wel iets voor terug, namelijk een gezamenlijk kerstontbijt in de ochtend!

 

We voorkomen hiermee het risico om ouders op het plein of op een andere manier letterlijk op een kluitje te ontvangen. Dat moeten we gewoon niet willen. Met financiële hulp van de ouderraad kopen we het gehele ontbijt in. Op deze manier voorkomen we pendelen met eten tussen thuis en school.

Vanzelfsprekend werken wij voor de kinderen aan een gezellig en gezamenlijk samenzijn met zang, muziek en sfeerverlichting in de klassen.

Nieuwe schoolgids

De nieuwe schoolgids is uit. De link is: Schoolgids 2020-2021

 

Met trots presenteren wij onze nieuwe schoolgids. Deze is voorzien van veel nieuwe foto's. Wij verzoeken u kennis van te nemen van deze gids. De schoolgids geldt als een "afspraak" tussen school en ouders.

De link naar de schoolgids is: Schoolgids 2020-2021

Enquête thuisonderwijs

Het rapportage van enquête over het thuiswerken is uit. De link is: rapportage van de enquete.

 

Halverwege juli is een enquête uitgezet onder de ouders om te vragen naar hun ervaringen met het thuisonderwijs. De vragen hadden met name betrekking op het lesaanbod en de communicatie. Hierna volgt de link naar de rapportage van de enquete.

Corona, actuele situatie

Er zijn weinig leraren en kinderen ziek geweest door corona. In veel gezinnen had wel iemand corona. Kinderen moeten soms in quarantaine. Zij krijgen dan werk van de leraar. De leraar zal altijd contact met u opnemen.

 

Begin november via nieuwsbrief 4 kreeg u de laatste update over corona. In die periode heerste corona nog zwaar. Veel kinderen zijn in quarantaine gegaan vanwege een huisgenoot met corona.

In totaal vier leraren kregen in die tijd corona. Bijna allemaal werken ze weer volledig. Wel is zichtbaar dat het om meer gaat dan een gewone griep, ook bij de jongere leraren.

 

En dan de leerlingen: vanaf afgelopen maart in totaal drie leerlingen met een positieve uitslag. De laatste is ongeveer zes weken geleden.

 

De laatste drie weken is het aantal meldingen van corona uit gezinnen sterk afgenomen. Om die reden zitten nog weinig kinderen in quarantaine.

Meer dan 25 leraren zijn getest wegens klachten. De uitslag is meestal negatief. Vanwege de snelle testen zijn leraren meestal kort afwezig.

 

Op school houden de volwassenen de afstand van anderhalve meter steeds aan. De leraren werken met "kuchschermen" in de lokalen. In de bibliotheek zijn deze er ook voor de bibliotheekouders. Wij zien geen redenen om mondkapjes binnen de school te verplichten. Dit mag wel.

 

Ons doel om binnen de school corona zeer beperkt te houden is tot op heden gehaald. We blijven regels strak aanhouden.

 

Voor de kinderen die thuis zijn vanwege een corona-situatie neemt de leraar contact op met de ouders. Als duidelijk is dat een kind lang thuis gaat blijven kunnen lesboeken en werkboekjes mee naar huis, met name taal en rekenen. De kinderen kunnen altijd meteen aan de slag met verschillende computerprogramma's. Voor de kleuters is de website weer "in de lucht".

 

Corona-regels

De corona-regels voor de kinderen blijven hetzelfde. U kunt hierna alle regels lezen.

 

Een leerling blijft thuis als:

· het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest.

· een huisgenoot van het kind corona heeft.

· een huisgenoot met milde corona-klachten ook last heeft van koorts en/of benauwdheid.

Een leerling met de volgende klachten mag naar school:

· als het alleen verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn).

 

Wij vinden dat er een grens is aan de verkoudheidsklachten. Bij overschrijding blijft de leerling thuis of gaat naar huis:

· Uw kind moet niet "ziek" zijn van de verkoudheidsklachten of bovenmatig niezen (hooikoorts of allergie uitgezonderd). Ook mag het geen keelontsteking hebben.

Oproep medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad zoekt een financieel expert. Leest u hierna.

 

 

Financiële expertise gezocht

 

Beste ouders & verzorgers en medewerkers van de Lorentzschool,

 

Een van de jaarlijks terugkerende thema’s voor een Medezeggenschapsraad (MR) is het adviseren van de directie over de schoolbegroting.

Binnen de MR is een aantal leden hier momenteel mee bezig.

Om tot een gedegen advies te kunnen komen, wil de MR dit schooljaar graag ook iemand ‘van buitenaf mee laten kijken’.

 

Heeft u financiële expertise en enige affiniteit met het onderwijs?

En kunt u in december en januari ongeveer 2 uur vrijmaken om de begrotingsstukken door te nemen (1 uur) en deze vervolgens met MR-leden te bespreken (1 uur)? Dan lezen wij dit graag van u via: mr@lorentzschool.nl

En stuurt u ons ook gerust een e-mail, als u verdere vragen heeft naar aanleiding van deze oproep.

 

Alvast hartelijk dank voor uw overweging!

Ouderraad

Op 16 november was er weer een vergadering van de ouderraad. Er is veel besproken. Wilt u meer informatie? Kijk op de OR-pagina op SchouderCom, onder Documenten.

 

 

Bericht van de Ouderraad (OR)

 

16 november was er weer een OR-vergadering. Voor het eerst in de geschiedenis van de OR vond deze online plaats. Veel ouders schoven digitaal aan. We spraken onder andere over de besteding van de ouderbijdrage, laaggeletterdheid ouders, de verkeersveiligheid rondom school en de activiteitencommissie.

 

Besteding ouderbijdrage

We hebben de begroting voor dit schooljaar vastgesteld. Bekijk de definitieve begroting op de OR-pagina onder Documenten om te zien waar de ouderbijdrage naar toe gaat.

 

Daarnaast hebben we besloten waaraan we de overgebleven ouderbijdrage van vorig schooljaar (5.000 euro) gaan besteden. Ongeveer de helft van het geld gaat naar het kerstontbijt. Dat is nieuw dit jaar omdat het kerstdiner helaas niet doorgaat vanwege de coronabeperkingen. De andere helft gaat naar extra speelmateriaal en -toestellen voor de gymzaal en voor buiten. Dit is op advies van de leerlingenraad. De leerlingenraad had ook suggesties voor nieuwe boeken in de schoolbibliotheek. Die hebben we doorgegeven aan de bibliotheekcommissie. De bibliotheekcommissie krijgt dit jaar meer geld dan normaal.

 

Laaggeletterdheid ouders

Gesineke sprak over wat school en ouders zelf kunnen doen om de communicatie te verbeteren met ouders die niet goed Nederlands en Engels kunnen lezen en schrijven. Gesineke, Iemke en Karima gaan de ideeën verder uitwerken.

 

Verkeersveiligheid rondom school

Dit onderwerp blijft terugkeren door de jaren heen. De leerlingenraad draagt graag bij en zit vol ideeën, van spandoeken tot een presentatie voor alle leerlingen en ouders: wat kun je zelf doen aan verkeersveiligheid? 11 december gaat de OR weer op bezoek bij de leerlingenraad. Besloten is om hierover ook met de Medezeggenschapsraad te spreken. Gesineke en Yvonne gaan er mee aan de slag. Meer ouders zijn welkom!

 

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie kan nog meer actieve ouders gebruiken. Je kunt je aanmelden voor de vaste kern met een bericht aan de activiteitencommissie-mailbox. Houd ook de oproepen per activiteit in de gaten.

 

Meer informatie?

Kijk op de OR-pagina op SchouderCom, onder Documenten.

Hier staan o.a. de vergaderdata, agenda’s en verslagen van de ouderraadvergaderingen.

Er staan nog 4 vergaderingen gepland dit schooljaar: 19 januari, 15 maart, 18 mei en 5 juli.

 

groeten van de OR,

Jessica Diez Canseco (kinderen in 3D en 7C), Yvonne Jansen (kind in 6D), Leonard van Avesaath (kind in 4A), Sief van Geloven (kinderen in Blauw, 5B en 6A) en Ivana Tunjic (kind in groep 3C)

Van Vollenhovenkade 17   

2313GG  Leiden 

Tel: 071-5141777