Inloggen

Lorentzschool

preview
Nieuwsbrief 4

Nieuwsbrief 4 donderdag 5 november 2020

De volgende nieuwsbrief verschijnt donderdag 19 november 2020

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 18 november 2020

Agenda

Vrijdag 20 november: roostervrij groepen 1 en 2

Beste ouders, verzorgers,

Direct na de herfstvakantie hield het team met een studiedag over samenwerkend leren. Bij samenwerkend leren werken de kinderen met spelvormen waarbij ze met elkaar informatie en meningen uitwisselen. En samen tot oplossingen komen, ook bij vakken zoals rekenen of spelling. Deze actieve werkvormen voeren we stapsgewijs in.

 

De studiedag was bijzonder omdat we niet samen in een ruimte konden zitten. In de aula werd een presentatie gehouden en opgenomen en uitgezonden binnen de school. Daarmee maakten we als team weer een stap vooruit voor de leerlingen van onze school.

 

Namens het team,

John van Bezouw

 

 

Nieuws van de Medezeggenschapsraad

Beste ouders & verzorgers en medewerkers van de Lorentzschool.

 

Graag informeren wij u aanvullend op onze mededelingen in de laatste Nieuwsbrief van vorig schooljaar over de volgende wisseling binnen de Medezeggenschapsraad (MR).

 

In september hebben wij afscheid genomen van personeelslid Holger Tlomaczewski (leerkracht 5C en 6B). De MR is Holger dankbaar voor zijn grote inzet, onder meer als duo-voorzitter van de MR, in de afgelopen drie jaar. Leerkracht Nathalie van der Most (5B) heeft het stokje van hem overgenomen. De MR heet Nathalie van harte welkom. Wij verheugen ons op onze samenwerking. Tegelijkertijd zal Holger nog een ondersteunende rol blijven spelen voor de personeelsgeleding van de MR.

Tijdens de eerste vergadering van dit schooljaar nam een aantal leden deel vanuit huis. Ondanks de bijzondere en soms beperkende corona-tijd waarin we leven, blijft de MR actief. En omdat corona nog wel een tijd een factor blijft om rekening mee te houden, overlegt de MR ook in deze maanden op regelmatige basis met de directie over de verschillende ontwikkelingen en (voorbereidingen op) scenario's.

Nieuw dit jaar is dat de MR zal werken met een vooraf vastgelegde beslisagenda, die het mogelijk moet maken om het aantal gezamenlijke vergaderingen te beperken tot zes.

Verder investeert de MR juist extra op inhoudelijk & frequenter werkgroep- en commissie-overleg en scholing van de MR.

 

Graag tot ziens en voor nu: blijf gezond!

Ouderraad

Bericht van de Ouderraad (OR)

 

Vrijdag 13 november gaat de OR (online) langs bij de leerlingenraad. We horen graag van de leerlingen wat hun ideeën zijn voor de besteding van de ouderbijdrage die vorig schooljaar door corona niet uitgegeven is. Ook gaan we met hen in gesprek over de verkeerssituatie rondom school. Ervaren zij die ook als onveilig? Zo ja, waar hebben de leerlingen last van en welke oplossingen zien zij?

 

Maandag 16 november is er weer een OR-vergadering. Dit keer zullen we online vergaderen via Zoom. We gaan het hebben over de begroting van dit schooljaar: waar gaat de ouderbijdrage naar toe? Verder staat op de agenda: laaggeletterdheid ouders, verkeersveiligheid rondom school en de activiteitencommissie.

 

Naar aanleiding van onze oproep voor meer OR-leden, heeft een aantal ouders belangstelling getoond. Zij zullen aanstaande OR-vergadering (online) aanschuiven. Van harte welkom! Overigens kunnen alle ouders een OR-vergadering bijwonen.

Wil je meeluisteren of -praten, meld je dan aan via een berichtje aan de OR-mailbox. Dan sturen we een link voor de vergadering via Zoom.

 

Meer informatie?

Kijk op de OR-pagina op SchouderCom, onder Documenten.

Hier staan o.a. de vergaderdata, agenda’s en verslagen van de ouderraadvergaderingen.

De agenda en agendastukken (begroting) voor de vergadering van 16 november zullen hier volgende week staan.

 

groeten van de OR,

Jessica Diez Canseco (kinderen in 3D en 7C), Yvonne Jansen (kind in 6D), Leonard van Avesaath (kind in 4A), Sief van Geloven (kinderen in Blauw, 5B en 6A) en Ivana Tunjic (kind in groep 3C)

Corona maatregelen

De verspreiding van het corona virus is flink toegenomen. Dagelijks zitten meerdere kinderen in quarantaine wegens een zieke vader, moeder, broertje of zusje. We proberen steeds zo snel mogelijk boeken en schriften te bezorgen, zodat de kinderen verder kunnen leren.

Ook enkele leraren kregen corona, de meeste zijn weer op school.

 

Recent zijn voor de basisscholen enkele aanvullende richtlijnen van kracht, het virus blijft hardnekkig. De belangrijkste regel is om zo weinig mogelijk volwassenen van buiten de school binnen te laten. Maar dat was al zo.

 

Aanvullende maatregelen zijn:

- De controle van hoofdluis door ouders stoppen we. Dit is tot nader bericht.

- Rondleidingen worden beperkt tot één ouderstel. Normaal doen we dat met meerdere ouders.

 

Wat verandert niet:

- Bibliotheekouders blijven welkom. Zij hebben goede middelen om afstand te houden.

- Belangrijke gesprekken vinden op school plaats, met de nodige maatregelen. Meestal is dit rondom de zorg.

 

Over Sint en Kerst volgt nog bericht. Dat zal anders gaan dan in andere jaren.

Wel verwachten we Sinterklaas op school.

We organiseren met een minimum aan hulp.

De regel is maximaal één volwassene naast de leraar, voor zover noodzakelijk.

 

 

Blijft u voor uw kinderen alert op alle klachten die horen bij corona.

 

Een leerling blijft thuis als:

- het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest.

- een huisgenoot van het kind corona heeft.

- een huisgenoot met milde corona-klachten ook last heeft van koorts en/of benauwdheid.

 

Een leerling met de volgende klachten mag naar school:

- als het alleen verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn).

 

Wij vinden dat er een grens is aan de verkoudheidsklachten. Bij overschrijding blijft de leerling thuis of gaat naar huis:

Uw kind moet niet "ziek" zijn van de verkoudheidsklachten of bovenmatig niezen (hooikoorts of allergie uitgezonderd). Ook mag het geen keelontsteking hebben.

Van Vollenhovenkade 17   

2313GG  Leiden 

Tel: 071-5141777